സുര്യനും പെണ്‍കുട്ടിയും

ഉരുകിത്തിളക്കും നിന്നെ

നെഞ്ചേറ്റിടാനിഷ്ടം

നിന്‍ താപത്താലുരുകി മയങ്ങിടാനിഷ്ടം

കുഞ്ഞൊരു സുര്യനെ താരാട്ടിടാനിഷ്ടം

നിന്‍ വരികള്‍ക്കെന്‍ നിറം പകരാനിഷ്ടം

4 comments:

GEETHA said...

der dr
elegant lady with few words like way very elegant writing with very few words conveying all the messages with a real feel!
GOD BLESS U DR!

Anonymous said...

Dhanu
after reading all
i feel like a pain in my heart
hey ur words really touches the depth of the heart.
jalil

manupoduval said...

thanx...thats all...

Sureshkumar Punjhayil said...

Really nice... Best wishes...!!!